Stadgar

Stadgar 

Org nr 80 25 26-0715


Magiska Bröderna Stiftad i Stockholm den 9 oktober 1941 och den 11 november 1970 sammanslagen med Magiska Sällskapet, stiftad i Stockholm den 26 mars 1946.
Stadgarna antagna den 11 november 1970.

§  1    Föreningens namn är Magiska Bröderna och styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§  2   Föreningens ändamål är att under vänskapliga former sammanföra för trollerikonsten           intresserade. Medlem skall förbinda sig att följa föreningens stadgar samt iakttag               diskretion rörande magiska tricks och metoder.

§  3   Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen som förvissar sig om att sökanden är önskvärd som medlem och fattar beslut. Medlemskap förverkas om medlem ej ställer sig föreningens stadgar eller stadgeenligt fattade beslut till efterrättelse. Uteslutning sker genom beslut av styrelsen. Utträdande medlem förlorar all delaktighet i föreningens tillgångar och kan endast genom nytt inval vinna återinträde. Till hedersledamot kan styrelsen kalla inom eller utom föreningen stående person som synnerligen förtjänstfullt verkat för trollerikonsten. Medlem skall genom särskilt intresserat arbete gagnat föreningen kan av styrelsen tilldelas föreningens förtjänsttecken.

§  4   Föreningens styrelse består av ordförande samt fem ledamöter och två suppleanter för dessa. Styrelsen väljes på ordinarie årsmöte och utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, klubbmästare och konsulent. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutmässig när tre ledamöter är närvarande. Vid föreningens och styrelsens sammanträden föres protokoll som justeras av ordföranden. Ärenden som medlem önskar få behandlade vid föreningens sammanträden skall skriftligen vara styrelsen tillhanda en månad före mötet.

§  5   För granskning av föreningens räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer och en suppleant för dessa.

§  6   Årsavgiften fastställes vid årsmötet, för närvarande 300:-/år

§  7   Årsmötet avhålles om möjligt före mars månads utgång. Dessutom ordnas minst ett ordinarie sammanträde. Vid föreningens sammanträden kan medlem med styrelsens tillstånd få medtaga gäster. Kallelse till årsmötet skall åtföljas av föredragningslista och utsändes minst tio dagar före mötet. Vid årsmötet behandlas följande ordinarie ärenden:
Val av ordförande för mötet.
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
Protokolljustering
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Revisorsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande
Val av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
Val av 2 revisorer och ev. suppleant
Fastställande av årsavgift.
Ärenden som styrelsen förelagt årsmötet.
Övriga ärenden.

§  8   För beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning erfordras att beslut fattas på två på vardera följande sammanträden. I samband med upplösning av föreningen bestämmes hur det skall förfaras med eventuellt befintliga tillgångar.